Għaqda Filantropika Talent Mosti

  • Print

TAGĦRIF DWAR IL-BIDU

TAL-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

A.D. 1983

“Għall-ġid u l-ferħ tal-proxxmu”

Mogħtija l-Onorifiċenza “Ġieħ il-Mosta” fis-sena 2001

NGO VO/0226

Ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

Ċentru ta’ kultura Nazzjonali

Triq Wied il-Għasel, il-Mosta MST 2142

Ikun miftuħ kuljum bejn il-5.30 pm u t-8.00 pm

Telephone: (+356) 21 420632

e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="font-size: 10pt;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="font-size: 10pt;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 6417

Dehra tal-blata oriġinali hekk imsejjħa antifissa li kienet tagħmel parti mill-Kampnar tal-Knisja Rotunda tal-Mosta.  

Din inbidlet fl-1992, meta sar ix-xoghol ta' restawr.

Għall-ewwel snin, l-Għaqda kien jisimha “Grupp Talent Mosti” u kienet twaqqfet fi ħdan l-Oratorju tal-Qalb ta’ Ġesu tal-Mosta lejn tmiem is-sena 1983.  Permezz ta’ l-impenn soċjali tagħha, sa mill- bidunett kien il-ħsieb li torganiżża attivitajiet kulturali f’ambejnt lokali Mosti u li minnhom tgħin u tferraħ lill-proxxmu li jkun jeħtieġ appoġġ mill-Komunita’.

Matul is-snin 90 tas-seklu li għadda, l-Għaqda rnexxielha taħdem b’suċċess xejn inqas minn tmien “videos” bil-karattri tradizzjonali ta’ Wenzu u Rozi, il-praspar ta’ Ġaħan, kif ukoll oħrajn dwar il-Ġimgħa Mqaddsa u l-festa ta‘ Santa Marija tal-Mosta.  Iż-żewġ dokumentarji kellhom ukoll il-verżjoni bl-Ingliż.  Il-bejgħ u l-qliegħ kollu ta’ dawn il-produzzjoniejiet li jammonta ghal eluf ta’ Euros, mar għal skopijiet filantropiċi u għar-restawr tar-Rotunda tal-Mosta.

IMG 6452 

Dehra minn barra tar-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone. Fuq in-naħa tal-lemin tal-bieb ewlieni, jidher il-bust tal-Markiż innifsu li għex bejn 1894 u 1973. Fl-art quddiem il-bieb ewlieni hemm irħama bi skrizzjoni bil-latin li tgħid: "It-tama tgħajjex il-bidwi"

F’Awissu 1998, l-Għaqda ingħatat bħhala sede ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fuq ir-riħ ta’ Wied il-Għasel fil-Mosta biex tużah għal għanijiet kulturali bi skop filantropiku, u dan bil-koperazzjoni tal-Kap u l-Kunsill ta’ l-iskola Sekondarja tal-Bniet fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina, maġenb l-istess Razzett.  Dan ir-Razzett sar ġenna żgħira għal kull min iħobb jimraħ fid-drawwiet imgħoddija jew biex juri talenti artistiċi li għoġbu jislifhom Alla.  L-attivitajiet ivarjaw minn purament artistiċi għal oħrajn b’xejra letterarja għal oħrajn b’aspett reliġjuż jew folkloristiku.  Jiġu organiżżati wkoll wirjiet ta’ pittura, skultura u artiġġjanat, tal-Milied, il-Ġimgħa l-Kbira u l-kult Marjan, kif ukoll lejliet letterarji u b’tifkira lill-persuni għeżież, drama, kunċerti u diskussjoniet b’temi varji.

F’Novembru 1999 Talent Mosti fetaħ paġna ta’ koperazzjoni ma’ l-International Charity Society.  Din il-fondazzjoni taħdem biex mill-ġenerożita’ tal-Maltin tkun tista’ tgħin lil tfal orfni u familji sfortunati f’pajjiżi oħra fid-dinja.  Fost ħidma li twettqet, kien hemm il-ġbir ta’ kwantita’ kbira ta’ħwejjeġ u ġugarelli minngħand il-Maltin, li wara li tqiegħdu f’containers, twasslu lejn bliet Russi u dawk fir-Repubblika Ċeka.  Kienu mhux ftit dawk l-istituzzjonijiet impenjati f’risq min hu fil-bżonn li gawdew minn għajnuna finanzjarja li qassmet l-Għaqda.  Fost dawn insemmu l-Fond għall-Karita’ tal-Parroċċa tal-Mosta, id-Dar tal-Providenza, Caritas (Malta), Millenium Chapel, il-Hospice Movement u l-Malta Community Chest Fund.

F’temp ta’ ftit snin ir-Razzett tal-Markiż li jmur lura sas seklu sbatax, sar Ċentru Kulturali miftuħ beraħ għal livell nazzjonali u iktar.  Għax għalkemm l-għeruq tal-Għaqda kienu u għadhom Mostin, bl-użu tal-kwartieri tagħna, fetħet beraħ il-bibien għall-Maltin u l-Għawdxin u b’mod modest firxet ħidmietha ‘l barra minn xtutna.  B’hekk, fi ħdana jiltaqgħu u jitħalltu persuni ta’ kejl differenti fl-intellet u sengħa, imma li lkoll għanhom kontribut validu x’jikkontribwixxu b’risq l-arti, il-kultura u solidarjeta’ umana.

Għaldastant bir-raġun kollu, ir-Razzett tal-Markiż hu mgħruf f’dinjita’, bħala ċentru ta’ kultura Nazzjonali.  Dan joħroġ mill-fatt li fl-2009, talent Mosti ġie rikonoxxut bħala għaqda mhux governattiva (NGO) bin-numru tal-identifikazzjoni Vo/0226.  Ġie speċifikat bil-miktub, li l-għan ewlieni ta’ din l-assoċjazzjoni hu favur il-progress lejn il-kultura, l-arti u l-patrimonju Nazzjonali.

DSCF1219

Dehra tal-bieb ewlieni tar-Razzett

L-għan oriġinali filantropiku jibqa’ janima lill-Għaqda, biex taħdem u tirsisti ħalli tilqa’ kull aspett ta’ kultura minn kull qasam tal-ħajja.  Fis-sena 2001, ġiet mogħtija l-Onorifiċenza “Ġieħ il-Mosta” mill-Kunsill Lokali tal-Mosta.  Waqt li fis-sena 2000, kienet kisbet ċertifikat ta’ ħajr bħala rikonoxximent uffiċċjali mill-Gvern tar-Russja li rregala flimkien ma’ midalja speċjali “Għall-Ħniena u l-Karita’”.

IMG 6425

Dehra tas-setaħ bl-istatwa ta' San Franġisk ta' Assisi, il-protettur tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 


Il-Funzjoni tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti illum...

Ġabra ta’ ħsibijiet u esperjenzi

Il-ħidma tal-Għaqda hija ffukata b’mod partikulari biex tgħolli u twassal il-kultura Maltija lil dawk kollha li jattendu għall-attivitajiet li hi torganiżża minn xahar għall-ieħor.  Fosthom insibu l-arti, il-mużika, l-għana, il-letteratura flimkien mal-folklor.  Is-sabiħ ta’ dan kollu huwa li minbarra li l-pubbliku jkun jista’ japprezza l-prodott artistiku u hekk isir aktar midħla tal-kulturi, in-nies li jattendu jkollhom iċ-ċans ukoll li jiltaqgħu u jkellmu lill-artist jew il-kittieb innifsu.  Għal dan il-għan, matul l-aħħar ħames snin, bosta esponenti ġew mistiedna biex iperrċu t-talent tagħhom.  Din l-Għaqda, b’sodisfazzjon tagħti spazju wkoll għall-artisti ġodda u b’hekk, ir-Razzett tal-Markiż qed ikun il-vetrina tagħhom.  Ma’ din it-tiżwieqa, jitħalltu dawk l-artisti li ġejjin min art barranija jew li jinsabu residenti f’pajjiżna. Talent Mosti jemmen li l-arti m’għandhiex fruntieri u taf tkun l-ispunt li toffri oażi ta’ sliem anke f’dawk l-imkejjen mifnija bit-terrur tal-gwerer u l-konflitti politiċi.

Il-Post ta’ kulħadd

Ta’ kull sena, l-Għaqda jkollha kalendarju ta’ attivitajiet imħejji bil-quddiem u fost l-oħrajn tieħu ħsieb b’mod dirett biex fi żminijiet partikulari bħall-Milied u l-Ġimgħa Mqaddsa ttella’ attivitajiet speċjali.  Matul dawn l-aħħar ħames snin, dawn l-impenji raw xi tibdil fil-qafas tagħhom u b’hekk ġew imġeddin biex jagħtu aktar frott.  Minn esebizzjonijiet li kienu jisponu t-talenti ta’ xi ftit individwi, ġew miftuħa biex kollettivament jagħtu firxa wiesgħa ta’ ideat u spazju.

Dan jgħodd kemm għal dawk il-wirjiet meqjusa bħala tradizzjonali u kif ukoll għas-Serata Mużiko Letterarja b’tema sagra.  B’hekk ir-Razzett tal-Markiż sar verament il-post ta’ kulħadd, fejn l-esperjenza tal-istabbiliti titħallat b’mod ħaj ma’ dik li għadha fl-ewwel passi tagħha.  Ir-riżultat li nkiseb minn dan huwa sodisfaċenti ħafna.

Ambjent San

Għal min attenda għal serati ta’ din ix-xorta jifhem u japprezza kemm dan li qed niktbu, mhux ftaħir fl-arja, imma sustanza li jista’ wieħed idomm meta jattendi għal dawn l-iljieli Kulturali.  Fis-soċjeta’ ta’ żminijietna ċċirkundata minn progress u informatika bla limiti, ftit li xejn insibu ċans għal ċerti ħwejjeġ minħabba l-ħajja mgħaġġla li ngħixu.  Bħal ngħidu aħna biex nitkellmu ma’ xulxin jew li naħdmu fuq bazi volontarja.  Fir-Razzett tal-Markiż, wieħed għandu jsib l-ambjent san li fih ikun  jista’ jitkellem u jiddiskuti ma’ oħrajn diversi temi li jkunu mqanqla f’xi wirja jew taħdita.  Iż-żjajjar mit-tfal u l-istudenti flimien ma’ dawk turistiċi, ikomplu jibnu l-istorja kontemporanja ta’ din il-binja rurali Maltija.

Funzjonijiet Diversi

Ir-Razzett ta-Markiż sa mit-twaqqif tiegħu bħala Ċentru Nazzjonali ta’ Kultura, ra diversi persuni distinti fih li ġew mistiedna għal xi attivita’ jew oħra.  Mill-Presidenti Emeritus ta’ Malta flimkien mal-Prim Ministru ghall-Kap ta’ l-Oppożizzjoni.  Mill-Arċisqof sar-Rettur ta’ l-Universita’ u bosta oħrajn.  Dan mhux biss att ta’ aktar popolarita’ lil dan il-lok, iżda kien ta’sodisfazzjon qawwi u nkoraġġiment kbir ghall-organizzazzjoni li tara lil dawn  il-persuni distinti jirrikonoxxu l-attivitajiet u l-għanijiet tagħha.  Minn dan wieħed jintebaħ li l-Għaqda għandha funzjonijiet diversi u qed tipprova taqdi dmir siewi f’soċjeta’ konsumista li spiss tinsa x’qed jiġri madwarha.  

 Muntaġġ U Fotografija: Rita Demicoli

___________________________________________________________________

 

Innu – Talent Mosti

 

 

Iż-żifna tax-xitel fir-riħ Majistral

Din l-għanja tal-ġiżi fis-saltna tat-tfal.

Il-muża tal-vrieden li tgħajjex il-wied

Il-palm li jxejjirli jtaffi l-inkwiet.

 

Inferrħu u nifirħu b’dal-motto nehdew

Il-ġmiel qiegħed f’li tagħti u b’dak nistagħnew.

 

Chorus:      Talent, li jfissier li nafu nuruh

                   Talent li jwassal għax b’ħeġġa nwettquh.

                   Talent li naqsmu biex magħna tgawduh

                   Biex seħħet il-ħolma li nibtet fil-Mosta

                   Il-ferħ inkattruh għax f’ruħna miżrugħ.

 

Bħall-fjur f’nofs is-setaħ ġo qalbu l-għeruq

Li jaf qed jgħaddielek kif f’sidru magħluq,

Jirreċta u jpitter, il-bewsa tas-sliem.

Ikanta u jgħannili dwar l-hena bla tmiem.

 

Għotjiet ġenerużi lill-morda u t-tfal

Minn dejr il-Markiża u b’risq l-ideal.

 

Chorus:      Talent, li jfissier li nafu nuruħ

                   Talent li jwassal għax b’ħeġġa nwettquh.

                   Talent li naqsmu biex magħna tgawduh

                   Biex seħħet il-ħolma li nibtet fil-Mosta

                   Il-ferħ inkattruh għax f’ruħna miżrugħ.

 

Ħarsitna dħulija ... u kiebja żgur qatt

Inxerrdu t-tbissima ma mwarrbu lill-ħadd

Bħall-għabra tal-kwiekeb fuq wiċċ il-ħolqien.

Intaffu mid-dieqa... Infarrġu l-ħosbien.

 

Inferrħu u nifirħu b’dal-motto nehdew

Il-ġmiel qiegħed f’li tagħti u b’dak nistagħnew.

 

Kliem – Alfred C. Sant

Mużika – Ray Agius

Ikanta – Frans Baldacchino l-Budaj

 

Tistgħu tisimgħu l-Innu tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti

minn Frans Baldacchino l-Budaj fuq:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNt1C35Of7s

____________________________________________________________________

Presidenti Onorarji Emeriti 2016-2017:

L-Eċċ Tiegħu Dr Ugo Mifsud Bonnici

L-Eċċ Tiegħu Dr Daniel Micallef

Dr. Louis Galea

L-Onor. Evarist Bartolo

Is-Sinjorina Doris Aquilina

Is-Sur Joe Camilleri

 

Membri Onorarji 2016-2017:

Is-Sur Edwin Vassallo

Is-sur Reuben Caruana

L-Onor. Dr. Anġlu Farrugia

Il-Perit lawrence Gatt

Dr Alexandra Camilleri Warne

Is-sur Ray Agius

Is-Sur Alfred C. Sant

Is-Sinjura Margaret Agius

Is-Sur Alfred Mallia

Is- Sur Noel Azzopardi

Is-Sur Ġorġ Peresso

Is-sur Nazzareno Vassallo

Is-Sur Charles Coleiro

Is-sur Noel Fabri

Is-sur Patrick Muscat

Is-Sinjura Theresa Gauci

Is-Sur Joe Gabriel Vella

Is-Sur Raymond G. Zammit

is-Sur Philip Borg

Is-Sinjura Sylvia Micallef

Il-Perit Chris Grech

Is-Sur Emanuel Camilleri

Is-sur Vince Farrugia

Is-sur George Galea

 

Direttur Spiritwali 2016-2017:

Rev. Arċipriet Dun Albert Buħagiar