Attivitajiet Reċenti

ATTIVITAJIET REĊENTI

Hawnhekk tistgħu tgawdu l-attivitajiet mtella' fir-Razzett tal-Markiż minn Jannar 2017:

__________________________________________________________________________

 

Wirja Artistika

minn

Noel Azzopardi

Bejn il-15 u it-28 ta’ Jannar 2017

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 14 ta' Jannar 2017:

Noel Azzopardi 1

Noel Azzopardi 2

Noel Azzopardi 3

Uħud mix-xogħolijiet Artistiċi ta' Noel Azzopardi:

Noel Azzop Paint 1

 

Noel Azzop Paint 2

Noel Azzopardi twieled l-Imsida fis-7 ta’ April 1962. Noel wera kapacita' kbira għad-dettal fl-arti sa minn eta' żgħira ħafna. Huwa beda jistudja l-Arti fil-Junior Lyceum tal-Ħamrun mal-għalliem tiegħu George Apap, fejn ġab l-għola marka fiċ-Ċertifikat Avvanzat fl-Arti. Wara, l-Artist Antoine Camilleri inkoraġġieh biex ikompli jistudja l-Iskola ta' l-Arti, li f-dak iż-żmien kienet il-Polytechnic fl-Imsida. Meta kellu erbatax il-sena ġie aċċettat fl-Iskola tal-Arti fejn ġie mgħallem minn Harry Alden u Esprit Barthet. Noel Azzopardi qatt ma seta’ jaħbi il-passjoni u l-imħabba kbira tiegħu lejn l-arti u kompla jibni t-talent tiegħu billi kien jesperimenta b-media differenti bħall-akwarell, pastel, acrylics, charcoal, tpinġija bil-lapes u l-aktar pittura biz-żejt.

Fl-2007 Noel rega' beda tlitt snin Kors ta' Diploma fil-pittura, fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta, taħt is-sperviżjoni ta' Joseph Micallef u l-għalliem tieghu Antoine Sciberras, biex ikun jista jġib ċertifikat tad-Diploma.

Fl-2011 Noel Azzopardi ingħata l-opportunita li jgħallem l-arti bħala 'Art Educator' fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta u għadu jgħallem hemm sal-llum.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________

 

Bejn il-11 u l-25 ta' Frar 2017, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti   ippresentat "IL-VJAĠĠ",  Wirja Artistika minn

 Ġużeppi Theuma

 Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 11 ta' Frar 2016:

 Guze T - 1

Guze T - 2

Guze T - 3

Guze T - 4

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Ġużeppi Theuma:

Guze T - 5

 Guze T - 6

Ġużeppi Theuma twieled f'Raħal Ġdid, Malta fl-1945. Attenda l-Kulleġġ tal-Arti fil-Belt ta’ San Albans fir-Renju Unit. Mill-1980 ‘hawn, huwa ħa sehem f’ħafna wirjiet tal-arti f'Malta bi skultura taċ-ċeramika u pittura. Huwa l-awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet dwar l-arti bil-pubblikazzjoni ewlienija tiegħu: L-Arti Fil-Knejjes Minn Mitt Pittur Malti - Bijografija qasira ta' 100 pittur Malti bix-xogħlijiet tagħhom viżwalment.

Fil-wirja IL-VJAĠĠ fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fil-Mosta hu se jkun qed juri għażla ta’ xogħolijiet artistiċi minn medda ta’ ħamsin sena fl-arti, li jinkludu pittura u skultura.

________________________________________________________

Nhar il-Ġimgħa 17 ta' Frar 2017, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat serata oħra mis-sensiela: Niltaqgħu mal-Awtur fejn  Patri Mark Montebello tkellem dwar il-kitbiet u l-pubblikazzjonijiet tiegħu.

 PM Montebello 1

 PM Montebello 2

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti ppresentat Wirja Artistika minn Vince Dimech, bejn l-5 u t-18 ta’ Marzu 2017.

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 4 ta' Marzu 2017:

Vince13

 

Vince4

 

Vince3

 

Vince2

 

Vince1

Vince Dimech twieled il-Mosta fid-9 ta' Awwissu 1967. Sa minn eta’ żgħira wera ġibda lejn l-arti tal-iskultura fil-figura attiva. Huwa studja l-mudellatura fl-iskola tal-arti fil-Belt Valletta taħt l-għalliem Joseph Casha. Vince ha sehem f'diversi wirjiet kollettivi sagri fi żmien il-Milied u l-Ġimgħa Mqaddsa. Fl-2014 ġie kkomissjonat jaħdem il-bust tax-xandar veteran Charles Arrigo li jinstab jitgawda fir-Razzett tal-Markiż , il-Mosta . L-aktar ġeneru għal qalb Vince Dimech huwa l-iskultura sagra fejn matul is-snin stabbilixxa ruħu bħala artist li jidħol fid-dettal fl'arti tiegħu. Għalkemm jaħdem fil-fibreglass kif ukoll jesperimenta fiż-żebgħa 'monochrome' u 'acrylic' Vince jippreferi jaħdem fit-terrecotta. Din hija l-ewwel wirja personali tiegħu fuq skala sagra u profana.

Matul il-Wirja intlaqgħu donazzjonijiet lil Puttinu Cares

Uħud mill-iskulturi ta' Vince Dimech:

VDimech 2

VDimech 3

  Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

Bi pjaċir inħabbru li nġabret is-somma ta' €297.29 permezz tal-Wirja Artistika ta' Vince Dimech ġewwa r-Razzett tal-Markiż il- Mosta.  Grazzi lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom

_______________________________________________________

12 ta' Marzu     Valletta 18 - Workshop dwar script writing għall-palk.

________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat t-18 -il-edizzjoni tas-Serata Mużiko-Letterarja Sagra, nhar is-Sibt l-1 ta' April 2017 taħt il-Patroċinju ta' Ms Johanna Gatt, Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina, Bniet, Mosta (maħrufa wkoll bħala l-Lily of the Valley).  Din is-Serata tittellella' fit-Teatru tal-imsemmija skola, li tinsab biswit ir-Razzett tal-Markiż, bis-sehem ta' qarrejja magħrufa waqt li t-talenti mużikali kienu f'idejn "MusicaLibera", taħt id-direzzjoni ta' Brandon Attard.

 

Good Fri 2017 - 3

 

Good Fri 2017 -2

 

Good Fri 2017 -1

Good Fri 2017 - 4

Wara din l-attivita' fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta ġiet imnedija uffiċjalment id-19 -il-edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni bis-sehem ta' diversi artisti u kollezzjonisti. 

Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-16 ta' April 2017.
 
 
 
Good Fri 2017 - 7
 
Good Fri 2017 -6
 
Good Fri 2017 - 5
 
 
 

______________________________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti Flimkien mal-Għaqda tal-Folklor bi pjaċir ppresetat taħdita minn Eman Bonnici dwar il-Kult tad-dfin f’Malta, Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ April 2017 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta 

Jgħidu li meta l-bniedem imut, jispiċċa kollox miegħu.  Imma dan mhux minnu, għax kif nafu, il-ġisem tiegħu, b'mod jew ieħor irid jiġi dispost u dan ifisser li xi ħadd irid jaghmel tajjeb għalih.   Sakemm jodna lura l-kult tad-dfin f'Malta? Kif kienu jħarsu u jwettqu dan kollu missirijietna? Xi żviluppi, tibdil u ideat ġodda ra matul is-sekli il-kult tad-dfin? Dwar dan kollu, tkellem magħna Eman Bonnici, li huwa l-Arkivista taċ-Ċimiterju tal-Addollorata, u midħla sew mas-suġġett.

EmanB1 web

 

EmanB2 web

 

EmanB3 web 

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_____________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti ppresentat  “Passjoni fit-Tafal”,   Wirja Artistika minn  Mario Borg,  bejn it-30 ta’ April-u l-14 ta’ Mejju 2017.

-----

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 29 ta' April 2017.

 Il-Mistieden speċjali kien is-Sur Ivan Bartolo - Sindku tal-Mosta.

 Mario B 14 - WS

 Mario B 3 - WS

 

Mario B 5 - WS

 

Mario B 6 - WS 

L-Iskultur Mosti Mario Borg  

Mario twieled fl-1963, trabba u jgħix il-Mosta. Madwar sitt snin ilu, Mario mar jara wirja ta’ skultura fit-tafal fi ħdan ir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone.  Kien propju dakinhar, waqt li kien qiegħed jara din il-wirja li ħass li hu ukoll kien kapaċi jagħmel dan it-tip xogħol u għalhekk xtaq jipprova.  Determinat, l-għada huwa mar jixtri t-tafal u pprova jagħmel ras ta’ mara.  Kif irnexxielu, deherlu li seta’ jkompli u għamel statwa sħiħa.  Din żviluppat fl-ewwel xogħol tiegħu, ir-replika ta’ l-statwa titolari tal-Madonna tal-Karmnu taż-Żurrieq, statwa li Mario huwa devot ħafna lejha.  Minn hemmhekk, Mario kompla jaħdem statwi religjużi fit-tafal. 

Wara dan il-perjodu, huwa xtaq jaħdem stili differenti u sabiex jiskopri il-ħiliet tiegħu.  Fil-fatt, Mario qaleb fuq il-mitologija Griega fejn ħadem statwi fejn l-anatomija tal-bniedem u ta’ l-annimali tispikka.  Mario ukoll transforma żewg pitturi ta’ Caravaggio fi statwi, dik tal-Qtugħ tar-Ras ta’ San Ġwann u San Ġlormu.    Fl-2013 huwa beda jaħdem l-busti.  L-ewwel wieħed kien dak ta’ Joseph J. Camilleri li jinsab esebit permanenti fil-bitħa tar-Razzett tal-Markiz.  Wara ħadem il-bust ta’ Mr Winston V. Zahra u ta’ nies prominenti oħrajn.  Hadem ukoll il-busti ta’ uliedu Sarah u Rebecca flimkien ma’ portrait tiegħu u dak ta’ martu Agnes. Il-bust ta’ Dun Manwel Grima, maħdum bil-bronż, jinsab quddiem il-knisja ta’ San Ġużepp fil-Manikata. Xogħol prominenti ta’ l-artist hu l-monument alto relievo maħdum fil-bronż “Is-Samaritan it-Tajjeb”.  Dan jinsab fic-Ċentru tal-Konferenzi tas-Soċjeta` tal-MUSEUM gewwa Santa Venera. Xogħol renti ta’ l-artist jinkludi diversi busti ta’ personalitajiet magħrufa u inqas magħrufa. Mario ħadem statwi sagri fejn jispikka l-element tat-tbatija ta’ Kristu fil-Passjoni bħal “il-Marbut”,“L-Ecce Homo”, it-tnejn ispirati fuq l-istatwi ta’ Karlu Darmanin tal-Mosta, u “il-Kurċifiss”.  L-artist ħadem ukoll statwi oħra bħal “Marley Horse” u “Mastru Anglu Gatt”.  Ma jonqsux  xogħolijiet alto relievo bħal “Nene` degli Ulivi”, “Chariot Warrior” u “il-Vjaġġ”.

 Mario kellu zewġ wirjiet personali “L-Isfida Minquxa” (2013) u “Expressive Stuggle”(2015). “Passjoni fit-Tafal” hija t-tielet wirja personali ta’ Mario Borg li se tittella’ fir-Razzett tal-Markiz Mallia Tabone ġewwa l-Mosta bejn it-30 ta’ April u l-14 ta’ Mejju 2017 fejn wieħed ikun jista’ jara x-xogħol riċenti ta’ l-artist flimkien maż-żewġ skulturi Caravaggisti. 

Xi xogħolijiet artistiċi ta' Mario Borg:

 Mario Borg D

 

Mario Borg B

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli 

_________________________________________________________

Nhar il-Ġimgħa 12 ta' Mejju 2017, l-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat lejla ta’ Tifkira f’ġieħ it-Tenur Pawlu Asciak, bis-sehem ta’: Perit Richard England u Albert Storace.

Din l-attivita' kellha l-presentazzjoni ta' Rachaela Bugeja

Il-vuċi leġġendarja ta’ Pawlu Asciak kompliet issebbaħ din il-lejla ta’ tifkira.

It-Tenur Pawlu Asciak, minbarra li hu magħruf għall-karriera tiegħu personali, kien ukoll il-persuna li għenet lit-tenur Joseph Calleja jibda l-karriera tiegħu. Asciak twieled fit-28 ta’ Jannar 1923 u miet fl-eta’ ta’92 sena, propju fil-21 ta’ April 2015.


Tul il-karriera tiegħu Pawlu Asciak kanta fi produzzjonijiet li fihom ħadu sehem kantanti famużi bħal Maria Callas, Dame Joan Sutherland, Anita Cerquetti, Dame Joan Hammond, Amy Shuard, Ebe Stignani u Giulietta Simionato. Huwa rtira minn fuq il-palk fl-1961.

Il-Protagonisti tas-serata:

PAsciak 4

PAsciak 1

Is-sur Albert Storace:

PAsciak 2

Fotografija: Raymond Cauchi

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________________________________________________________________

 KUNĊERT MILL-ISBAĦ MILL-AFM CLARINET QUARTET FIR-RAZZETT TAL-MARKIŻ NHAR IL-ĠIMGĦA 19 TA' MEJJU 2017   IL-KUNĊERT TAL-AFM CLARINET QUARTET KIEN IMŻEWWAQ B'MUŻIKA MILL-ISBAĦ U XI SORPRIŻI MA NAQSUX... 

AFM2 - Copy

 IL-PROTAGONISTI TAS-SERATA

AFM5 - Copy

 AFM1 - Copy

AFM6 - Copy

IL-KUNĊERT TAL-AFM CLARINNET QUARTET ITTELLA' BIEX JINĠABRU FONDI GĦALL-ALS MALTA. L-Għaqda Filantropika Talent Mosti tat l-ewwel donazzjoni ta €100. B'kollox inġabret is-somma ta' €380 li ġiet ippresentata lil Ms Tiffany Sultana f'isem ALS Malta.

 

 ALS logo

   Fotografija: F.Demicoli - Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

 bi pjaċir tippresenta

 “Fuq Tila li tkanġi”

Wirja Artistika minn

 Ramon Vella Bamber 

Ramon 1 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 23 ta' Settembru:

Is-serata kellha presentazzjoni ta' Louis Vassallo:

 

Bamb3

Is-sur Joe Bartolo għamel diskors tal-okkażjoni:

Il-Pittur Ramon Vella Bamber ippresenta pittura lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti:

Bamb6

Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-7 ta’ Ottubru 2017

Ramon 2

Bamb1

Ramon 3

Ramon 4

Ramon 5

Ramon 6 

 

Ramon Vella Bamber twieled fl-1971 u l-professjoni tiegħu hija Kontrollur ta l- ajru. Minn ċkunitu wera interess fl-Arti u mexa fuq il-passi ta’ missieru li wkoll hu intiż ħafna fis-suġġett.

Ramon studja l-Arti l-iskola u għadda mill-eżamijiet fil-livell Ordinarju u Avvanzat fl-Arti fil-Higher Secondary u l-Junior College taħt il-gwida tal-mibki Alfred Chircop u Paul Vella Critien. Huwa issokta l-istudji tiegħu bil-kors Seascapes and Landscapes fl-Mcast fl-2013, attenda klassijiet ta’ taħriġ ma’ Alfred Briffa,  Arti Libera u Figurattiva fil-Malta School of Art sa mill-2014 kif ukoll jattendi lezzjonijiet fuq il-figura umana fil-Malta Society of Art sa mis-sena l-oħra ‘l hawn. Fil-preżent qed jattendi kors fl-istorja tal-Arti fil-Malta School of Art.

Ramon huwa pittur tal-pajżaġġi imma jogħġbu ukoll l-Arti Figurattiva u is-Still Life. Huwa juża t-teknika tal-Impasto u l-paletta biż-żejt u l-acrylics. Huwa jħobb jesperimenta b’metodi oħra fosthom il-pastel u charcoal. Ramon jogħġbu l-ħajja ta’ barra fil-miftuħ u jispira ruħu mis-sbuħija tal-baħar u x-xenarju tal-madwar. Huwa miġbud partikularment  lejn il-perjodu tal-Impressjonizmu b’mod speċjali lejn Van Gogh u Monet.

Ramon ha sehem f’diversi esibizzjonijiet fosthom FestArti fl-2015 u 2016 fir-Razzett tal-Markiż Tabone ġewwa l-Mosta u fin-Notte Bianca fl-2016 fi ħdan il-Malta Society of Arts, Palazzo De La Salle, barra minn xtutna f’Sirakuża Sqallija fil-1a Collettiva d’Arte 2016 u das-sajf ħa sehem b’wirja eżebita ġol muzew Hagar heart of Gozo waqt il-Victoria International Arts festival  ġewwa Għawdex u fil-1a Collettiva d’Arte f’ Cefala Diana pov. Palermo, ġewwa Sqallija.

And for you English Speaking Friends: 

We Proudly Present an Art Exhibition by Ramon Vella Bamaber from 23 September to 7 October 2017 at the Razzett tal-Markiż, Mosta.

Visiting hours: Mon to Sat: 6pm to 8pm, Sunday 10am till noon and 6pm to 8pm.

Ramon Vella Bamber was born in 1971 and by profession he is an Air Traffic Controller. However, he always showed an interest in Art and followed in his father's footsteps who is also keen on the subject.

Ramon studied Art at school and obtained his Ordinary and Advanced level in the discipline at the Higher Secondary and at the Junior College under the guidance of the late Alfred Chircop and Paul Vella Critien. He pursued his artistic studies by attending a Seascapes and Landscapes Course at Mcast in 2013, special classes with Alfred Briffa, Figurative and Free Art at the Malta School of Art since 2014, as well as live classes in the Human Figure at the Malta Society of Art since last year. He is currently attending a History of Art Course at Malta School of Art.

Ramon is a landscape artist but also enjoys Still life and Figurative Art. He uses the Impasto and Palette knife style in oils and acrylics. He loves experimenting in other media such as soft pastels and charcoal. He enjoys outdoor life finding his inspiration in the beauty of the sea and scenery around him. He is particularly partial to the Impressionist Period, most especially Van Gogh and Monet.

Ramon has taken part in several exhibitions including FestArti in 2015 and 2016 at Razzett tal-Markiz Tabone, Mosta and Notte Bianca 2016 at the Malta Society of Arts, Palazzo De La Salle Valletta, abroad in Syracuse Sicily for the 1a Collettiva d'Arte 2016.

He has exhibited this year at the Hagar Heart of Gozo Museum during the Victoria International Arts festival and at 1a Collettiva d'Arte in Cefala Diana Palermo Sicily.

________________________________________________________ 

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat 

ANIMA 2017

Wir ja Artistika minn  Jennings Falzon 

A Jen 1

  Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

 Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 21 ta' Ottubru 2017

 

A Jen A

 Il-Mistieden speċjali kien Dr. George Cassar:

 

A Jen B

 

A Jen C

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sal-4 ta’ Novembru 2017 

Ix-xogħlijiet artistiċi ta' Jennings Falzon:

 

A Jen 9 Leap of Faith

 

A Jen 2 Genesis

 

 A Jen10 Melancholy

 

Twieled f’Novembru 1986, artist Malti minn Naxxar. Jennings Falzon irċieva l-edukazzjoni  ġewwa MCAST, il-kulleġġ ta l’Arti u Disin. Hu rċieva baċellerat fl-Arti li kien ikkollaborat ma Franhofer- Gesellschaft University Berlin fis- sena 2011. Matul l-istudji fl-arti, l-iskultura  figurattiva baqgħet l-iżjed ħaġa li hu kien interessat fiha. Nistgħu ngħidu li f’xogħlu hemm influwenzi u demostrazzjonijiet dramatiċi u allegoriċi meħuda mill-mitoloġija Griega u skulturi klassiċi minn artisti rinomati fis-seklu sittax u sbatax. Hemm ukoll influwenzji mill-letteratura tas-seklu tnax, mill-poeżija ta’ Dante Alighieri, La Divina Comedia, li tiffoka fuq spiritwalita, tama, ċertu fantażiji tal-ħajja, il-mewt, x’jigri wara il-mewt u  l-fidwa tal-bniedem.  Dawn il-punti jidru evidenti f’din l-esebizzjoni b’isem ta Anima. 

 Dawn l-emozzjonijiet u ċertu simboliżmu li fih fix-xogħol ta’ Falzon,  joħolqu ċertu kurżita b’uzu ta’ materjali diversi  biex b’hekk  ma jillimitawhx għall material wieħed u teknika  waħda.  Ħafna esperimenti wassluh biex ikun iżjed informattiv, kunfidenti fl-għażla tal-materjal, fil-kunċett kif ukoll fit-teknika kemm fl’ iskultura u anke fil-pittura. 

Waqt l-istudji tiegħu fl-2010 Jennings ġie magħżul biex jesebixxi xogħlu f’ Denmark ġewwa Bornholm f’konkors taċ-ċermamika fejn żewġ artisti minn kull post fl-Ewropa ġew magħzula biex jipparteċipaw. B’hekk Falzon kompla jipprometti u f’dawn l-aħħar snin  iparteċipa f’diversi esebizjonijiet kemm ma artisti Maltin kif ukoll barranin, solista u anke xogħlijiet ikkomisjonati.

  Fotografija: Rita Demicoli u Ian Wright

Muntaġġ: Rita Demicoli

_________________________________________________________

 Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat

Il-pitturi ex-voto: 

Dettalji storiċi kif ukoll mill-ħajja ta' kuljum

 minn

 Michael Buhagiar

A exvotoC

 Taħdita veru interessanti u nformattiva dwar l-exvoto fir-Razzett tal-Markiż il-Mosta, li għaliha kellna udjenza tajba ħafna. Prosit tassew Michael Buhagiar u grazzi lilkom kollha li għoġobkom tingħaqdu magħna. 

A exvotoB

 

A exvotoA

Is-sur Buhagiar tkellem dwar  il-kwadri ex-voto li nsibu fil-knejjes.  Huwa ħareġ il-barra mid-devozzjoni tagħhom, ghalkemm ma eskludihiex, iżda wera d-dettalji li dawn jagħtuna.  Sew dawk konnessi mal-baħar u l-oħrajn konnessi ma’ mard u inċidenti fuq l-art, juru ħafna dettalji dwar il-ħajja li kienu jgħixu n-nies li offrewhom. Hemm ukoll kwadri tal-ex-voto oħrajn marbuta ma’ avvenimenti storiċi…_________________________________________

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI organiżżat Quddiesa li kienet iċċelebrata minn Dun  Ġwann Sammut bħala suffraġju tal-erwieħ tal-membri u benefatturi mejtin ta’ din l-Għaqda, Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Novembru 2017 fil-Knisja Arċipretali, r-Rotunda tal-Mosta.

___________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir tippresentat Wirja Artistika 

 minn

  Alison Vella u Jeannie Noutch  

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 11 ta' Novembru mis-sur Joe Bartolo:

 

 A Ali 4

 

A Ali 4a

 

A Ali 1

 

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sal-25 ta’ Novembru 2017

 

 Xogħlijiet Artistiċi ta' Alison Vella: 

 A Ali 9

 

 Alison Vella  tikkonsidra l-arti bħala waħda mill-aktar aspetti importanti f’ħajjitha mhux biss għax huwa ix- xogħol li taħdem kuljum imma wkoll ghax l-arti tispiraha u tgħinha tesprimi ruha b’mod liberu u li tħalli fiha sens ta’ ferħ u sodisfazzjon. It-talent artistiku ta’ Alison kien evidenti minn eta’ żgħira ħafna u wara li ħadet tagħlim minngħand diversi artisti, kompliet titgħallem u tizviluppa t-talent artistiku tagħha mingħand l-artist magħruf Harry Alden, fejn hu ra fiha potenzjal biżżejjed biex jinkoraġġiha tieħu kors ta’ erba snin l-iskola ta’ l arti fil-Belt Valletta. Ghalkemm Alison kellha biss dsatax il sena meta temmet il-kors u kienet l-iżgħar fost l-istudenti sħabha, hi kisbet it-tieni post b’ diploma. Alison esibixxiet l-arti tagħha f’diversi esibizzjonijiet f’pajjiżi Ewropej fosthom il-Ġermanja u l-Italja.

 

L-arti tagħha hija ispirata l-aktar mis-sbuħija naturali ta’ madwarna u mit-tradizzjonijiet li trabbiet fihom u li dejjem ammirat u li b’dispjaċir tħoss li f’din id-dinja teknoloġika resqin fi żmien li bil-mod il-mod dawn it-tradizzjonijiet għad jispiċċaw għal dejjem.  L-għan prinċipali wara x-xogħol artistiku ta’ Alison hu li tħalli togħma ħelwa ta’ nostalġija tradizzjonali, sbuħija u serenita’.

 

Xogħolijiet Artistiċi ta' Jeannie Noutch:

 

A Ali 6

 

 Jeannie Noutch, imwielda f'Nottingham, l-Ingilterra, ilha tpitter pajesaġġi u portraits għal aktar minn 25 sena. Hi studjat fil-Bilborough Art & Design College minn fejn gradwat bl-unuri fl-1987. Jeannie hija prinċipalment pittriċi li żviluppat it-talent tagħha waħedha, u bdiet tpitter portraits fl-1991 fil-gżira ta’ Kreta (il-Greċja), fejn kienet marret hemm fl-1990. Il-Greċja kienet ta' influwenza kbira fix-xogħol tagħha, speċjalment f'pitturi ta’ pajesaġġi u arkitettura, tant li dawn l-immaġini kollha ispiraw l-artista biex toħloq numru ta' pitturi imnebbħa mill-bibien ta' bini antik fi Kreta. Il-pajesaġġ u il-bini m'humiex l-uniċi karatteristiċi fi Kreta, imma l-ikbar attrazzjoni huma in-nies. U propju minn nies li Jeannie ħadet spunt biex tpenġi xeni li jirrakkontaw il-ħajja ta' kuljum fi Kreta. Il-pitturi taghha jiddeskrivu persunaġġi anzjani, xeni tal-ħajja tradizzjonali ta' kuljum fil-Kafeneon u fit-toroq. Kollox jagħmel parti min dawk il-memorji li daqt jintilfu. 

Bħalissa Jeannie qeda tghix u taħdem f’ Malta. L-għan prinċipali ta' din l-esebizzjoni hi li turi id-differenzi u xebħ ta' dawn iz-zewġ gżejjer Mediterranji, li huma tant importanti għall-iżvilupp artistiku u personali tagħha. Il-baħar kahlani, l-isfar u l-kannella tal-art, ix-xemx tiżreġ u l-blu tas-smewwiet, kollha diffiċli li issibhom f'art twelidha, dan kollu għen lil Jeannie biex tagħti ħajja lill-għadd ta’ pitturi straordinarji u affaxxinanti.

________________________________________________

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI bi pjaċir ppresentat l-20 edizzjoni Tal- Wirja Tradizzjonali tal-Milied fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar it-Tlieta 12 ta' Diċembru 2017  Il-Mistiedna Speċjali kienu:

L-Eċċellenza tiegħu Mons. Isqof Emeritus Pawlu Cremona

L-Onorevoli Dr. Tony Agius Decelis

Ms Louise Azzopardi - Kap tal-Kulleġġ Maria Reġina Mosta

A Milied 17 1

 Is-serata tal-ftuħ kienet mogħnija bis-sehem tal-Kor Shalom immexxi minn Ms Rita Vassallo

A Milied 17 6

L-Atmosfera ġenerali fir-Razett:

A Milied 17 5

 Il-Wirja tal-Milied fir-Razzett baqgħet  miftuħa sal-1 ta' Jannar 2018

 Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti qegħdin jieħdu sehem fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 17 4

A Milied 7

  Fotografija: Felix Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli 

_____________________________________________

 

IL-PRESEPPJI TA' GOVANN MUSCAT U TA' BRIAN CACHIA ĦADU L-EWWEL POST FIL-KATAGORIJI RISPETTIVI TAGĦHOM.

 

Din il-kompetizzjoni kienet mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti. Iz-zewġ presepji msemmija kienu għall-Wiri fir-Razzett tal-Markiz, il-Mosta, fil-Wirja tal-Milied 2017.

 

Prosit Tassew Govann u Brian!

  _____________________________________

  

A Firma L

A Firma 

Nhar it-Tlieta 12 ta' Diċembru 2017 ġie ffirmat ftehim mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

Għan-naħa tal-Kulleġġ iffirmat Ms Louise Azzopardi - Kap tal-iskola Sekondarja Bniet, Kulleġġ Maria Reġina, Mosta

Filwaqt il għan-naħa tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti ffirma is-Sur Joe Bartolo, President tal-Għaqda. 

____________________________________

  L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir tippresenta  Wirja Artistika

 Minn

  Deborah Cachia

    Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 13 ta' Jannar 2018

Mill-Eccellenza tagħha il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca

 A Deb 12

  A Deb 9

  

A Deb 7

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-Sibt 27 ta’ Jannar 2018

   Deborah Cachia twieldet fl-20 ta’ Mejju 1988. Hi wriet interess fl-arti sa minn eta’ bikrija. Bdiet tistudja l-arti meta kellha 14-il sena taħt il-gwida tal-artist Matthew Cassar. Permezz tal-arti tagħha Deborah tesprimi l-burdata u l-emozjonijiet taghha li jinbidlu minn zmien għall-ieħor. Il-ġeneru favorit tagħha huwa dak taz-zejt fuq it-tila. Il-pitturi tagħha jvarjaw minn xeni ta’ pajesaġġ naturali interpretat minn lenti moderna, figuri li jirapprezentaw il-bniedem kif ukol pitturi b’element simobliku.

 

Fotografija: F. Demicoli

Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

  bi pjaċir tellgħet taħdita pubblika dwar il-Patri Mosti Karmetitan

  Avertan Fenech 1871-1943

Avertan

 

Minn

Anna Cordeiro

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar 2018

ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

Anna Cordeiro flimkien ma’ kelliema mistiedna tkellmu kif minn wara l-ħajja qaddisa ta’ dan il-Patri sa llum, kienu bosta dawk li qalgħu xi grazzja bl-interċessjoni tiegħu.

 _____________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ippresentat

  għas-57 edizzjoni tas-sensiela  Niltaqgħu mal-Awtur

  Din id-darba l-lenti kulturali tal-Għaqda iffokat fuq Mark Micallef Perconte  

 A Mark M Perc

  Il-fotografu wara s-sensiela  ta’ kotba dwar il-Festi Maltin bl-isem: 

Ilwien il-Festi Maltin 

 Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar 2018

 A Mark 1

A Mark 2

 

A Mark 3

    Muntaġġ: Rita Demicoli - Fotografija: F. Demicoli

________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat id-19 il-Edizzjoni tas- 

Serata Mużiko-Letterarja Sagra

 Nhar is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018 

  Fit-Teatru tal-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina 

Poster Marzu2018 

A Sagra 2

 Taħt il-Patroċinju tas-sur Mario Azzopardi 

Direttur Kultura fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali 

A Sagra 5 

A Sagra 1 

It-Talent mużikali kienu f-idejn 

Is-Sopran Raisa Miarie Micallef u l-Gitarrist Alan Micallef 

A Sagra 3 

Wara din l-attivita’ ġiet mnedija 

l-20 edizzjoni tal-Wirja tal-Passjoni 

Bis-sehem ta’ diversi artisti u kollezzjonisti 

A Sagra 4 

A Sagra 6 

A Sagra 7 

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sa nhar Ħadd il-Għid

 il-Ħadd 1 ta’ April 2018

***

L-Onorevoli Dr Adrian Delia żar il=Wirja nhar it-Tnejn 26 ta' Marzu 2018 żar il-Wirja :

A Delia 4

A Delia 2

Għal aktar tagħrif żuru Facebook: Razzett tal-Markiż

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________

Nhar it-Tnejn  26 ta' Marzu 2018 Is-Sindku tal-Mosta is-sur Kieth Cassar

ppresenta Ċertifikat lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti

tas-sehem tagħha billi tellgħet waħda mill-wirjiet ewlenin

tal-Ġimgħa Mqaddsa ġewwa l-Mosta:

A Kunsill 1

A Kunsill 2

___________________

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir tippresentat

 Wirja Artistika minn  Charles Chetcuti 

A Chetcuti 4

  Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 14 ta' April 2018 

Il-Mistiedna Speċjali kienet is-Sinjura Mariella Pisani Bencini: 

A Chet O 3 w 

A Chet O 8 w

 Il-Wirja baqgħet miftuħa sat-28 ta' April 2018 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Charles Chetcuti: 

A Chet 1 w 

A Chet 2 w 

A Chet 3 w 

 A Chetcuti 2 

Charles Chetcuti, mwieled fl-1961, wera nteress fl-arti minn meta kien għadu fl-iskola primarja. Fi żmien l-istudji tiegħu fis-sekondarja, huwa studja s-suġġett tal-arti fuq bażi volontarja fejn beda jpinġi bil-lapes, bil-pinna u jpitter biż-żejt. 

Bħala adult għamel madwar għaxar snin jistudja u jipperfezzjona l-arti tal-fotografija, bl-għajnuna tas-Soċjeta Fotografika ta’ Malta. Xogħolu fil-fotografija kien jinkludi wkoll l-iżviluppar u l-iproċċessar kollu tar-ritratt, u dan kollu wasslu biex ġab ċertifikat avvanzat fil-fotografija. Il-proċess favorit ta’ Charles kien il- black and white waqt li s-suġġett l-aktar għal qalbu kien l-element uman. 

Dan l-element uman baqa’ jirrifletti f’xogħolu meta kompla jistudja u jipprattika l-arti tal-pittura bis-serjetà. Wara kors ta’ filgħaxija bażiku fl-MCAST, u ieħor tat-tpinġija tal-figura taħt id-direzzjoni tal-artist is-Sur Eman Grima fis-Soċjeta tal-Arti u Kummerċ il-Belt , huwa beda kors ta’ diploma fl-Iskola tal-Arti, fil-Belt Valletta. Għal diversi snin Charles studja u pprattika t-teknika u l-komposizzjoni tal-pittura kif ukoll l-istorja tal-arti, b’direzzjoni ta’ diversi għalliema, fosthom is-Sur Alfred Portelli, is-Sur Anthony Sciberras, is-Sur Noel Azzopardi u Dr. Christian Attard. Għal dawn l-aħħar seba’ snin, taħt id-direzzjoni tas-Sur Alfred Caruana Ruġġier, Charles iffoka fuq is-suġġett tal-figura u l-wiċċ biex jużah tajjeb bħala t-tema prinċipali għal-proġett tad-diploma tiegħu. 

Charles jispira ruħu mill-artisti Jacques-Louis David, Caravaggio u l-artist Malti Edward Caruana Dingli u dan jirrifletti fil-mod realistiku li bih ipitter is-suġġetti tiegħu.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

____________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ppresentat taħdita minn

 Anthony M Brincat  Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ April 2018  

It-taħdita minn Anthony M. Brincat dwar il-kappelli Maltin kienet waħda ferm informattiva. Kienet serata fejn dawk kollha li attendew kisbu tagħrif interessant kif dawn bdew u kif evolvew mas-snin. 

A Kappelli 1

A Kappelli 2 

Anthony M Brincat kellu karriera ta' Edukatur u rtira bħala Kap ta' Skola. Hu qed jagħmel ħafna rerki dwar il-kappelli u knejjes żgħar fil-Gżejjer Maltin. Huwa kien wieħed mill-Fundaturi tal-Għaqda Ħbieb il-Kappelli Maltin li tagħha huwa President Onorarju. 

Is-sur Brincat tkellem dwar Kappelli u Knejjes żgħar fil-Gżejjer Maltin. Spjega meta u għalfejn inbnew, l-istorja u l-arkitettura tagħhom, dedikazzjoni, tradizzjonijiet u leġġendi marbuta magħhom.

 Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

__________________________________________

 

Nhar it-Tllieta 24 ta' April 2018 sar it-Tberik tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, ġewwa r-Razzett tal-Markiż, mill-Wisq Rev. Arċipriet Dun Sebastian Caruana.

 

A Tberik 1

 

A Tberik 3

 __________________________________

It-taħdita minn Kevin Casha kienet waħda interessanti ħafna u mimlija tagħrif dwar il-bidu tal-fotografija f'Malta sa mis-sena 1840. Din is-serata kieniet mtella' mill-Għaqda tal-Folklor ġewwa ir-Razzett tal-Markiż nhar il-Ġimgħa 4 ta' Mejju 2018.

 A Kevin 2

A Kevin 6A Kevin 5

Il-karriera fil-fotografija ta’ Kevin Casha issa qabzet 40 sena. Casha huwa il-President u fundatur tal-Istitut Malti tal-Fotografija (MIPP). Il-karriera tieghu turi lista twila ta’ unuri u premjijiet, mhux biss lokalment izda ukoll fil-qasam internazzjonali. Fosthom huwa rebbieh tal-Fotografu tas-sena ghall-erbgha darbiet.

Casha huwa wiehed mill-aktar ghalliema b’esperjenza fil-fotografija u kien instrumentali biex korsijiet akademici u strutturati tal-fotografija jigu introdotti ghall-ewwel darba gewwa pajjizna. Huwa ghallem regolarment gewwa l-MCAST u anki l-Universita ta’ Malta u ghandu wkoll numru sabih ta’ kotba fuq il fotografija u huwa ferm imfittex bhala kuratur u editor ta’ progetti artistici.

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_______________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppreżentat Wirja Artistika minn

 Tony Bartolo 

A Bartolo 1

 Bejn t-12 u t-27 ta’ Mejju 2018

 A Bartolo 2

 Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 11 ta' Mejju 2018: 

A Bartolo 7 

 A Bartolo 8

A Bartolo 9 

A Bartolo 10 

A Bartolo 7 

A Bartolo 11

  Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Tony Bartolo: 

A Bartolo 3

 

A Bartolo 4

 

Tony Bartolo twieled l-Mġarr Malta u illum jgħodd 71 sena. Beda l-karriera ta’ artist mill- eta’ ta 13 il- sena, fejn kien attiv bħala membru tal-Azzjoni Kattolika tar-raħal ta’ l-Mgarr. Kien jghin fix-xenarju u l-preparattivi tal-palk ghall-Konkors Teatrali fl-Mgarr stess. Kien ispirat ħafna mill-artisti ta’ dak iż-żmien li kienu jiġu mal -kumpaniji teatrali rispettivi tagħhom, biex ipengu xenarji għas-serati li kienu jipproduċu. 

Kellu karriera twila fil mużika li bdiet mill-eta’ ta’ 17 il sena fejn siefer f`hafna pajjiżi bħala batterista u kantant tal-grupp popolari The Malta Bums fejn kellhom suċċessi kbar bħal Viva Malta, u Ġej il-Milied. Fil preżent għadu attiv bħala kantant fil-lukandi ewlenin u bħala studio artist. 

Għal żmien twil waqaf mill-pittura, biss reġa beda jpitter xi snin ilu. Hu attenda klassijiet tal-arti ma’ ghalliema diversi fejn studja u għadu jistudja mediums differenti. Il-ħabib tieghu Charles (city) Gatt minn dejjem kien ta’ ispirazzjoni għalih kemm mil-att ta’ mużika kif ukoll mill-att ta’ arti. Tony għadu jistudja, u jipprova jakkwista li jista’ minn dak li hu tagħlim.  

And for you our English Speaking friends:

The Għaqda Filantropika Talent Mosti

With pleasure presents an artistic display
by
Tony Bartolo
Between the 12th  and the 27th. May 2018
At the Razzett Tal- Markiz Mallia Tabone
Wied il-Ghasel Street Mosta

 Tony Bartolo born in Mġarr Malta  aged 71. Started his artistic career at the age of thirteen. He was as a member of the Catholic Action in the village of Mġarr. 

He was inspired by visiting artists who came from various theatrical companies, to paint their back drops for the plays they used to produce.
He had a long career in music that started at the age of 17. He traveled abroad to various countries as a drummer and singer with the popular Maltese group The Malta Bums, which produced the popular Maltese songs: Viva Malta and Ġej Il-Milied.
At present, he is still working as a solo singer and recording artist at different venues, which include leading hotels.
After many years Tony has restarted painting, and attending art classes with various teachers working in different mediums.
His friend Charles (city) Gatt has always been an inspiration both in art and music. Tony is still pursuing his studies in art.

 _________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  Tfakkar il-35 Anniversarju mill-fondazzjoni tagħha 

1983-2018 

 Permezz ta’ Spring Concert  Mis-Santa Maria Accordion Band 

Taħt id-direzzjoni ta’  Marthese Busuttil Cassar L.B.C.A. 

 Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018  

 A Acc Band 2

Is-serata kommemorattiva tal-35 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti kienet suċċess. Għaliha attendew numru mdaqqas ta' ħbieb u membri. Il-Presentatriċi kieniet Rachaela Bugeja filwaqt li l-qarrejja kienet Theresa Gauci.  

A Acc Band 3 

Waqt is-serata tal-Ġimgħa 18 ta' Mejju 2018, ġie inawgurat Ktieb li jagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti tul dawn l-aħħar ħames snin, Ħidma tal-Bord edetorjali: Louis Vassallo, Mario Bugeja, Rita Demicoli u Dr Mario Thomas Vassallo.  

A Acc Band 6

 Waqt is-serata ngħatat donazzjoni ta' €375 lill-Malta Guide-dogs Foundation. Is-Santa Maria Accordion Band ippresentat donazzjoni ta' €200 oħra lill Malta Guide-dogs Foundation. 

 A Acc Band 4

A Acc Band 5

 Malta Guide Dogs Foundation 

Il- Malta Guide Dogs Foundation hi orgaiżżazjoni non-governattiva li ġiet imwaqqfa fl-1997 sabiex tgħin persuni neqsin mid-dawl. Din il-Fondazzjoni pprovdiet klieb gwida lil 13 il-persuna f’ Malta u Għawdex, kif ukoll tagħti taħriġ fuq orjentazzjoni u mobilta’ lil dawk li għandhom bżonn, liema taħriġ jidddependi fuq il-ġbir ta’ fondi. Il-voluntiera li jagħtu sehemhom lil din il-fondazzjoni, li wħud minnhom huma wkoll neqsin mid-dawl, huma mpenjati sabiex jiffacilitaw il-ħajja minkejja l-isfidi li jistgħu jiltaqgħu magħhom. 

  Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat

  Wirja Artistika minn  Lorraine Paris

A Lor 3

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 9 ta' Ġunju 2018

Il-Wirja tibqa' miftuħa sat-23 ta' Ġunju 2018

   A Lor 1

A Lor 2

Lorraine Paris twieldet fis-16 ta’ Jannar 1962 ġewwa tas-Sliema u ħadet l-edukazzjoni tagħha fil-Kunvent tad-Dorothea, l-Imdina. Minkejja li s-suġġett tal-Arti kien mgħallem fl-iskola Primarja, Lorraine iddedikat aktar ħin għall-Arti wara li t-tfal tagħha kienu aktar independenti u għalhekk bdiet tieħu t-taħriħġ tagħha ma’ diversi għalliema. Maż-żmien ġabet l-eżami tal-Arti f’livell avvanzat. Fl-2012 bdiet tattendi l-Iskola tal-Arti l-Belt fejn studjat ukoll l-Istorja tal-Arti.

Lorraine tpitter suġġetti differenti li jvarjaw minn Portraits ta’ umani u tal- annimali għal Landscapes u Still Life. Riċentement bdiet tesperimenta bl-Arti Astratta li toffrilha ħafna liberta’ tal-espressjoni f’kull daqqa li tagħti fuq it-tila. Lorraine ħadet sehem f’numru sabiħ ta’ esebizzjonijiet kollettivi fi ħdan is-Soċjeta tal-Arti f’Malta, Art Club 2000 u l-Lukanda Cavalieri. Lorriane tellgħat wirja tal-Arti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħolijiet fi Frar 2017 bl-isem ta’ Through the Years’.

Din hija l-ewwel esebizzjoni tal-Arti li Lorraine Paris qed ittella’ weħidha.

 And for you our English Speaking friends:

Lorraine Paris was born on the 16th January 1962 in   Sliema   and attended St. Dorothy’s Convent, Mdina. Although art lessons were taught in the Primary Years at school, it was only later on in life when her children grew independent that she dedicated more time to Art and started attending lessons with various art tutors. She obtained an Advanced Level in Art. In 2012   she started   attending Malta School of Art where she also studied History of Art. 

Lorraine paints different genres ranging from Human and Pet Portraits to Landscape and Still Life. Lately she also attempted Abstract Art which gives her the liberty of expressing herself with every brush stroke placed on canvas.

Lorraine has taken part in several collective exhibitions with the Malta Society of Art, Art Club 2000 and Cavalieri Art Hotel. She also displayed her artworks at the Ministry for Education and Employment during the month of February 2017 in an exhibition entitled Through the Years.

This is Lorraine’s first solo exhibition.

______________________________________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  Flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin 

 A Poeti Maltin 22 Jun 18 

   bi pjaċir ippresentaSerata Speċjali  fejn kien mistieden  il-poeta Malti Awstraljan

   Frank Zammit,  Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018. 

   Frank Zammit, qasam magħna l-esperjenza tiegħu fil-Letteratura Maltija u l-kitba tiegħu fl-Awstralja.  Omar Seguna mexxa din l-intervista.   

A - Poeti M 22 Jun 18 2

 F’din is-serata se jkun hemm qari ta' poeżiji għal min jixtieq jaqra kitbietu kif ukoll se jiġi mniedi il-ktieb il-ġdid ta' Jonathan Balzan 'Madwar Ħajti'.

______________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ppresentat 

 

  A Gerald Poster

 

Wirja Artistika minn  Fr. Gerald J. Micallef 

A Gerald Portrait 

   Mis-Sibt 7 sas-Sibt 21 ta' Lulju 2018 

 Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Fr. Gerald J. Micallef:

Apocalyse: 

 A Gerald 5 

Civilisation: 

A Gerald Civilisation  

 The Last Judgement: 

 A Gerald Last Judgement 

 A Gerald 4 

A Gerald 6

 Gerald-John Micallef twieled fit-3 ta' Mejju 1970. Huwa s-Saċerdot li juża’ l-pittura biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu! 

Sa minn ħafna żmien ilu l-bniedem dejjem ħass il-bżonn li jaqsam il-ħsibijiet profondi u l-esperjenzi partikolari tiegħu mad-dinja ta’ barra. Għal Fr. Gerald li ilu sa minn eta' żgħira jistudja l-arti u t-tpinġija, jħoss li l-pittura hija l-aħjar mod għalih biex jesprimi l-ħsibijiet u l-esperjenzi personali tiegħu. Filfatt xi whud mix-xogħlijiet artistiċi tiegħu jesprimu l-eku ta’ għajta ta’ esperjenzi partikolari waqt li hemm oħrajn li huma espressjoni reali ta’ esperjenzi sbieħ u anqas sbieħ li mhux ta’ minn jinsihom. 

 L-imħabba tiegħu lejn l-arti tmur lura diversi snin fejn kien beda l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Stella Maris u aktar tard kompla jitħarreg mill-artist Anton Calleja. Iħoss li l-aktar artist li nfluwenzah kien l-artist Raymond Pitré li hu ukoll ħabib tal-familja tiegħu. Dan minkejja li kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma' numru sostanzjali ta’ artisti li għenuh mhux biss biex jiżviluppa l-ideat tiegħu, iżda wkoll jesprimi l-ħsibijiet l-aktar profondi b’mod artistiku. Barra minn hekk jemmen li l-formazzjoni saċerdotali u l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija u l-Mużika għandhom impatt qawwi wkoll fuq ix-xogħlijiet artistiċi tiegħu.

 AND FOR YOU OUR ENGLISH SPEAKING FRIENDS.... 

  Gerald-John Micllef  

  ARTIST’S PROFILE  

From a very young age Gerald studied drawing and painting initially at Stella Maris College, and then under the supervision of Artist Anton Calleja. He is influenced by the leading portrait Artist Raymond Pitre’ who is also a family friend.   

Between 1990 and 1997, he read philosophy, psychology and sociology at the Faculty of Arts and later on theology at the Faculty of Theology, University of Malta. These academic studies influenced his works to a great extent. Gerald has had the opportunity to meet various artists during his course of life who have helped him not only to develop his ideas further but also to express his thoughts in an artistically meaningful way. Worth mentioning are renowned Maltese artists Anton Calleja, Josef Calleja and Anton Agius.   

Gerald’s work is an expression of all that goes on in his life. Some works evoke an amplified scream of a particular experience or encounter; others are the true expression of cherished moments, however painful, that help the artist to gain higher levels of maturity. The artist sees his work as a means of communication with the outside world. No inhibitions, no dramas, a simple exposition of an artistic soul in turmoil. Gerald’s talent extends also to music. He is a musician that finds a unique harmonious balance between audible art and visual art which help him understand profoundly all that there is. 

___________________________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir tellghet serata oħra fis-sensiela Niltaqgħu mal-Awtur.  Din id-darba ltqajna mal-Perit Lawrence Gatt  Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju 2018.

 A Perit Gatt

Il-Perit Lawrence Gatt nieda l-ktieb Rabtiet, propju l-aħħar pubblikazjoni tiegħu. 

________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti bi pjaċir ippresentat Wirja Artistika mill-Artist Sqalli

Corrado Iozia

Il-Wirja ġiet inawgurata mill-Eċċ. Tagħha l-President ta' Malta

Marie-Louise Coleiro Preca

nhar is-Sibt 15 ta' Settembru 2018:

A Corrad 1 - res

 

A Corrad 2 - Res

 

A Corrad 3 - Res

 

A Corrad 4 - Res 

Il-Wirja baqgħet miftuħa sad-29 ta’ Settembru 2018 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Corrado Iozia: 

A Corrado 1  

A Corrado 2 

A Corrado 3 

Corrado Iozia twieled f’Borzonasca nhar il-21 ta’ Settembru 1943. Iozia huwa Pittur-skultur figurattiv ta’ fama li ħa sehem f’diversi wirjiet kemm fl-Italja, Sqallija kif ukoll f’Malta u f’Għawdex. Din hija is-seba’ wirja li Corrado Iozia qed itella’ fir-Razzett tal-Markiż tul dwan l-aħħar snin. L-opri artistiċi tiegħu dehru f’diversi pubblikazzjonijiet ta’ l-arti. Ix-xogħlijiet artistiċi ta’ Corrado Iozia jagħmlu parti minn kollezzjonijiet kemm privati kif ukoll pubbliċi u f’mużewijiet magħrufa ta’ l-arti kontemporanja. Ħafna kritiċi tal-arti magħrufa kitbu dwar ix-xogħol artistiku ta’ Corrado Iozia fosthom M. Patane’, R. Scarpignato, L. Tallarico, P. Rossi, N. Pala, R. Rando, C. Capritti di Santa Luicia, G. Di Mauro, G. Barletta, M. Fiume.

 

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli 

_______________________________________________________

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ippresentat 

Wirja Artistika mill-  Pastel Society of Malta  

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 12 ta' Ottubru 2018 

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta: 

A Pastel 3  

A Pastel 2

   Il-Wirja baqgħet miftuħa sas-27 ta’ Ottubru 2018

 Din hija it-tnax il-Wirja li l-Pastel Society of Malta se tkun qed ittella’ fir-Razzett tal-Markiż. Sittax –il-artist ser ikunu qed jieħdu sehem fejn bejniethom ser jesebixxu 41 kwadru. Dawn huma Frank Ancilleri, Mary Clare Albanozzo, Cecilia Buhagiar, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Erika Chircop, Elena Degenhardt, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anthony T. Mamo, Pauleen Micallef, Frank Schembri, Mario Scicluna, Joe Spiteri Staines, Ramon Vella Bamber u Deborah Musu. Dawn il-bċejjeċ tal-arti jinkludu paesaġġi, xeni tal-baħar, ritratti u pittura astratta. L-iskop ewlieni tal-Pastel Society of Malta huwa li jħeġġu u jkabbru l-użu tas-soft pastel bħala medium għall-artisti u sabiex jikber l-għarfien u l-apprezzament minn naħa tal-pubbliku lejn dan l-istess medium. 

The Pastel Society of Malta will be holding its 12th Annual Exhibition at Ir-Razzetttal-Markiż Mallia Tabone, Mosta. The Exhibition will be open from the 13th October to the 27th October 2018. Sixteen artists are participating in this year’s exhibition and 41 paintings will be on display. The artists are Frank Ancilleri, Mary Clare Albanozzo, Cecilia Buhagiar, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Erika Chircop, Elena Degenhardt, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anthony T. Mamo, Pauleen Micallef, Frank Schembri, Mario Scicluna, Ramon Vella Bamber, Joe Spiteri Staines and Deborah Musu. The paintings include portraits, seascapes, landscapes and abstract art. The Pastel Society of Malta’s aim is to promote the use of pastel and to enable the art loving public to appreciate the versatility and beauty of this medium. The opening hours of the exhibition are from 6 pm to 8 pm daily and Sundays from 10 am to Noon.

 A Pastel - mf Ilsejjen - Qrendi Caost

 A Pastel - jss farmhouse 

A Pastel - pm Le Jardin

 Muntaġġ: Rita Demicoli 

 _________________________________________________

 

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir tippresenta taħdita

 

mir-Restawratriċi Valentina Lupo  dwar

 

il-Konservazzjoni u r-Restawr ta' Statwi

 

A Val Lupo 1

 

 Nhar il-Ġimgħa 9 ta’Novembru 2018 fis-7pm 

 

A Val Lupo 5

 

A Val Lupo 4 

 

Atelier del Restauro ltd hija kumpanija speċjalizzata fil-konservazzjoni u r-restawr professjonali ta’ opri ta' l-arti. Matul is-snin li għaddew il-kumpanija ġiet fdata numru ta’ proġetti ta' konservazzjoni ta' importanza Nazzjonali.  

 

It-taħdita se tkun iffokata fuq il-konservazzjoni ta’ statwi tal-injam u karta pesta b'referenza speċjali għal eżempji minn proġetti ta' konservazzjoni tal-passat li l-kumpanija ħadmet fuqhom. Bħal l-istatwa titulari ta' Sant  Elena  f' Birkirkara, l-istatwa ta' San Pawl f' Hal-Safi, tlett statwi ta’ Maria Bambina mill-Knejjes Parrokkjali ta' l-Isla, Mellieħa u Xagħra f'Għawdex, l-istatwa ta’ San Ġiljan kif ukoll l-istatwa devota ta' Kristu ir-Redentur ta’ l-isla. Valentina Lupo se tagħti tagħrif dwar it-tekniki xjentifici użati biex jiġu analiżżati l-statwi qabel it-trattamenti, tipi ta' problemi ta' deterjorazzjoni li jinstabu fuq statwi processjonali inklużi t-trattamenti ta' konservazzjoni u restawr mwettqa’ u sfidi li jiffaċċja t-tim matul dawn il-proġetti. 

 

A Val Lupo 2

 

A Val Lupo 3 

 

Muntaġġ: Rita Demicoli 

 

_____________________________________________________________

 

 L-Għaqda Filantropika Talent Mosti  bi pjaċir ippresentat

 

 Emotions

 

 A GraceC 1

 

Wirja Artistika minn 11 il-Artista:

 

Fabiola Agius Anastasi, Joanne Azzopardi, Graziella Calleja, Marika Camilleri, Yvette Carabell, Maria Cauchi, Marita Fenech, Josephine Hili, Elena Toncheva Audrey Vella. 

 

Din il-Wirja qed tittella’ bl-inizjattiva ta’ Grace Cassar. 

 

Kull Artista se tkun qed tippresenta żewġ biċċiet tal-arti.

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar is-Sibt 10 ta' Novembru 2018 mis-Sinjura Mariella Pisani Bencini  u baqgħet miftuħa sal-24 ta' Novembru 2018:

 

A Grace 8

 

A Grace 9

 

A Grace 11 2

 

-----

 

And for you, our English speaking friends: 

This is an all women exhibition. A group of 11 in all, meeting every Friday for a workshop at the Malta  Society of Arts.  Works in a variety of mediums: acrylic, watercolour, pencil, pen, oil and charcoal. Exhibiting 2 paintings each. Subjects vary: landscapes, portraits, still life, abstract.
There is no theme. Every Artist is free to exhibit any subject.
The objective of this exhibition is to encourage the group to continue enjoying art.

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi fil-Wirja:

A GraceC 2

A GraceC 3

A GraceC 4

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

___________________

L -GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI organiżżat Quddiesa Nhar il- Ġimgħa 30 ta’ Novembru 2018 Fis-6.30pm Fil-Bażilika tal-Mosta Għall-ruħ il-membri u l-ħbieb li ħallew din il-ħajja.

_____________________________________________ 

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI

bi pjaċir ippresentat
l-21 edizzjoni
tal-Wirja Tradizzjonali tal-Milied

Fiċ-Ċentru ta’ Kultura Nazzjonali
fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone
fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja tal-Milied ġewwa r-Razzett tal-Markiż ġiet inawgurata nhar

l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2018 u baqgħet miftuħa sal-Ħadd 6 ta' Jannar 2019:

A Milied 18 4

Il-Mezzo Sprano Zgħażugha Raisa Micallef żewqet is-serata tal-Inawgurazzjoni tal-Wirja, b'kant tal-Milied. Il-Mistieden speċjali kien il-presentatur veteran Charles Coleiro. Qari dwar l-ewwel presepju ta' San Franġisk sar minn Theresa Gauci:

A Milied 18 1

A Milied 18 5

A Milied 18 2

Din l-esebizzjoni wriet s-sbuħija u l-mottiv tal-presepju, kif
ukoll xogħolijiet ta’ Arti Natalizja.
Numru sabiħ minn dawn il-presepji esebiti ħadu sehem
fil-kompetizzjoni mnedija mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.

A Milied 1

A Milied 2

A Milied 3

A Milied 5

A Milied 6

A Milied 7

A Milied 8

A Milied 9

A Milied 10

A Milied 11

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

________________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

bi pjaċir ippresentat

Wirja Artistika minn

Fr. A. Sahaja Belix

 Mit-13 sas-26 ta’ Jannar 2019

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Il-Wirja ġiet inawgurata s-Sibt 12 ta' Jannar 2019 mis-Sinjura Sylvia Micallef, President Soċjeta' Filarmonika Nicolo' Isouard:

A Belix 8

A Belix 9

A Belix 11

A Belix 10

Is-Serata tal-ftuħ kellha interventi mużilkali minn Mużiċisti tal-Banda Nicolo' Isouard tal-Mosta:

A Belix 12

Xi wħud mill-Kwadri fil-Wirja:

A Belix 1

A Belix 5

A Belix 2

Fr. A. Sahaya Belix huwa Saċerdot Kattoliku mill-Indja. Tista’ tgħid li l-arti wieldet fih sa minn eta żgħira. Huwa studja l-Arti u rċieva d-Diploma fit-Terapija tal-Arti. Il-motto tiegħu hu “Qalbu tiddi f’qalbi”. L-arti u l-ispieritwalilta’ ffurmawh fis-saċerdozju tiegħu. Il-Missjoni ta’ Fr Belix hi li joħloq soċjeta’ sana permezz tal-arti.

About Fr.A.Sahaya Belix

Rev.Fr.A.Sahaya Belix is an Indian catholic priest and self taught artist. His priestly motto is “His heart to shine in my art.” He has done his diploma in expressive Art Therapy.

            Fr.A.Sahaya Belix is doing art from his childhood onwards. The talents of art and spirituality were developed together in his priestly formation. The experience inspired him to formulate “Neuro aesthetic spirituality” combined with psychology, spirituality and art. This new method is an outcome of his personal experiment and experience. His vision is to create a healthy society through arts and crafts.

Fotografija u Muntaġġ: Rita Demicoli

_____________________________________________________________________