Attivitajiet Attwali

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti

Tfakkar il-35 Anniversarju mill-fondazzjoni tagħha

1983-2018

 Permezz ta’ Spring Concert

 Mis-Santa Maria Accordion Band

Taħt id-direzzjoni ta’ Marthese Busuttil Cassar L.B.C.A. 

Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

 Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018 

A Acc Band 2

Is-serata kommemorattiva tal-35 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti kienet suċċess. Għaliha attendew numru mdaqqas ta' ħbieb u membri. Il-Presentatriċi kieniet Rachaela Bugeja filwaqt li l-qarrejja kienet Theresa Gauci. 

A Acc Band 3

Waqt is-serata tal-Ġimgħa 18 ta' Mejju 2018, ġie inawgurat Ktieb li jagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Għaqda Filantropika Talent Mosti tul dawn l-aħħar ħames snin, Ħidma tal-Bord edetorjali: Louis Vassallo, Mario Bugeja, Rita Demicoli u Dr Mario Thomas Vassallo. 

A Acc Band 6

Waqt is-serata ngħatat donazzjoni ta' €375 lill-Malta Guide-dogs Foundation. Is-Santa Maria Accordion Band ippresentat donazzjoni ta' €200 oħra lill Malta Guide-dogs Foundation.

A Acc Band 4

A Acc Band 5

Malta Guide Dogs Foundation

Razzett - Malta Guide Dogs Foundation logo

 

Il- Malta Guide Dogs Foundation hi orgaiżżazjoni non-governattiva li ġiet imwaqqfa fl-1997 sabiex tgħin persuni neqsin mid-dawl. Din il-Fondazzjoni pprovdiet klieb gwida lil 13 il-persuna f’ Malta u Għawdex, kif ukoll tagħti taħriġ fuq orjentazzjoni u mobilta’ lil dawk li għandhom bżonn, liema taħriġ jidddependi fuq il-ġbir ta’ fondi. Il-voluntiera li jagħtu sehemhom lil din il-fondazzjoni, li wħud minnhom huma wkoll neqsin mid-dawl, huma mpenjati sabiex jiffacilitaw il-ħajja minkejja l-isfidi li jistgħu jiltaqgħu magħhom.

  ________________________________________

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti 

bi pjaċir tippreżenta Wirja Artistika

minn

Tony Bartolo

A Bartolo 1

 Bejn t-12 u t-27 ta’ Mejju 2018

 Fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone

fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta.

A Bartolo 2

Ħinijiet tal-ftuħ: Mit-Tnejn -Sibt: mis-6pm sat-8pm

Ħdud: mill-10am sa nofsinhar u mis-6pm sat-8pm

 

Il-Wirja ġiet inawgurata nhar il-Ġimgħa 11 ta' Mejju 2018:

A Bartolo 7

 

 

 A Bartolo 8

A Bartolo 9

 

 

A Bartolo 10

 

A Bartolo 7

 

A Bartolo 11

 

 

Uħud mix-xogħolijiet artistiċi ta' Tony Bartolo:

A Bartolo 3

A Bartolo 4

Tony Bartolo twieled l-Mġarr Malta u illum jgħodd 71 sena. Beda l-karriera ta’ artist mill- eta’ ta 13 il- sena, fejn kien attiv bħala membru tal-Azzjoni Kattolika tar-raħal ta’ l-Mgarr. Kien jghin fix-xenarju u l-preparattivi tal-palk ghall-Konkors Teatrali fl-Mgarr stess. Kien ispirat ħafna mill-artisti ta’ dak iż-żmien li kienu jiġu mal -kumpaniji teatrali rispettivi tagħhom, biex ipengu xenarji għas-serati li kienu jipproduċu.

Kellu karriera twila fil mużika li bdiet mill-eta’ ta’ 17 il sena fejn siefer f`hafna pajjiżi bħala batterista u kantant tal-grupp popolari The Malta Bums fejn kellhom suċċessi kbar bħal Viva Malta, u Ġej il-Milied. Fil preżent għadu attiv bħala kantant fil-lukandi ewlenin u bħala studio artist.

Għal żmien twil waqaf mill-pittura, biss reġa beda jpitter xi snin ilu. Hu attenda klassijiet tal-arti ma’ ghalliema diversi fejn studja u għadu jistudja mediums differenti. Il-ħabib tieghu Charles (city) Gatt minn dejjem kien ta’ ispirazzjoni għalih kemm mil-att ta’ mużika kif ukoll mill-att ta’ arti. Tony għadu jistudja, u jipprova jakkwista li jista’ minn dak li hu tagħlim. 

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa tal-Kunsill Skolastiku

ta’ l-Iskola Sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Maria Reġina

And for you our English Speaking friends:

The Għaqda Filantropika Talent Mosti
With pleasure presents an artistic display
by
Tony Bartolo
Between the 12th  and the 27th. May 2018
At the Razzett Tal- Markiz Mallia Tabone
Wied il-Ghasel Street Mosta

Opening Hours: Monday to Saturday - 6pm till 8pm.

Sundays: 10am. till Noon, and 6pm till 8pm.

Tony Bartolo born in Mġarr Malta  aged 71. Started his artistic career at the age of thirteen. He was as a member of the Catholic Action in the village of Mġarr.

He was inspired by visiting artists who came from various theatrical companies, to paint their back drops for the plays they used to produce.
He had a long career in music that started at the age of 17. He traveled abroad to various countries as a drummer and singer with the popular Maltese group The Malta Bums, which produced the popular Maltese songs: Viva Malta and Ġej Il-Milied.
At present, he is still working as a solo singer and recording artist at different venues, which include leading hotels.
After many years Tony has restarted painting, and attending art classes with various teachers working in different mediums.
His friend Charles (city) Gatt has always been an inspiration both in art and music. Tony is still pursuing his studies in art.

_________________________________________________

It-taħdita minn Kevin Casha kienet waħda interessanti ħafna u mimlija tagħrif dwar il-bidu tal-fotografija f'Malta sa mis-sena 1840. Din is-serata kieniet mtella' mill-Għaqda tal-Folklor ġewwa ir-Razzett tal-Markiż nhar il-Ġimgħa 4 ta' Mejju 2018.

 

 A Kevin 2

A Kevin 6A Kevin 5

Il-karriera fil-fotografija ta’ Kevin Casha issa qabzet 40 sena. Casha huwa il-President u fundatur tal-Istitut Malti tal-Fotografija (MIPP). Il-karriera tieghu turi lista twila ta’ unuri u premjijiet, mhux biss lokalment izda ukoll fil-qasam internazzjonali. Fosthom huwa rebbieh tal-Fotografu tas-sena ghall-erbgha darbiet.

Casha huwa wiehed mill-aktar ghalliema b’esperjenza fil-fotografija u kien instrumentali biex korsijiet akademici u strutturati tal-fotografija jigu introdotti ghall-ewwel darba gewwa pajjizna. Huwa ghallem regolarment gewwa l-MCAST u anki l-Universita ta’ Malta u ghandu wkoll numru sabih ta’ kotba fuq il fotografija u huwa ferm imfittex bhala kuratur u editor ta’ progetti artistici.

Muntaġġ u Fotografija: Rita Demicoli

_________________________________________